Promjena načina naplate i cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

12.2.2021. 14:50:19

Od 1. siječnja 2021. godine na području Općine Gornja Vrba Koncesionar Jakob Becker d.o.o. započeo je sa novim načinom naplate usluge odvoza miješanog komunalnog otpada po novim cijenama. Novi način naplate i cijene utvrđene su sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19).

Vodeći se interesom Općine i njezinog stanovništva za osiguravanje redovitog i kontinuiranog izvršavanja javne usluge prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada Općinsko vijeće i Općinski načelnik su u skladu sa gore navedenim propisima donijeli odluke i dali suglasnosti, a sve sukladno prijedlogu koncesionara, kako je dogovoreno u svim općinama na području njihove koncesije.

Novi način naplate komunalnog otpada vrši se tako da se naplaćuje:
 - stalni dio cijene naplaćuje se svaki mjesec bez obzira na količinu predanog otpada
 - varijabilni dio cijene (ovisi koliko puta se mjesečno koristi usluga)

Iz cijene javne usluge se financiraju aktivnosti davatelja usluge kao što su troškovi nabave opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza i obrade otpada, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada i dr., te cjelokupni prihod od navedene cijene pripada davatelju usluge Jakob Becker d.o.o. i nije prihod Općine.

Nakon početka primjene ovog načina naplate na mrežnim stranicama koncesionara smo utvrdili da nisu sve općine obuhvaćene ovim izmjenama, što je izazvalo revolt mještana naše općine te smo zatražili hitno očitovanje o tome.
Iz koncesionara su se očitovali da su sve općine sa područja njihove koncesije u postupku usvajanja Odluka i davanja suglasnosti na nove cijene koje će biti približno jednake u svim općinama. Sa onim općinama koje svoje Odluke u najkraćem roku ne usklade sa Zakonom i Uredbom, bit će raskinuta koncesija.

Smatramo da je u interesu Općine i njenog stanovništva osiguranje kontinuiranog funkcioniranja usluge, a da bi raskidom koncesije doveli u pitanje pružanje usluge do dobivanja nove koncesije, pa stoga smatramo neodgovornim dovesti svoje stanovnike u takvu situaciju.

Također želimo naglasiti da obzirom na stanje sa odlagalištima otpada na području naše županije koja nemaju dovoljno kapaciteta za zaprimanje otpada sa svih naših općina i zbog cijena za odlaganje otpada upitno je kolika bi bila i cijena koja bi se dobila u novom natječaju.

Kod donošenja Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada smatrali smo da je dobro osigurati odvoz otpada svaki tjedan, a ne jednom u dva tjedna kao u nekim drugim općinama, jer si stanovnici mogu onda sami prema svojim potrebama regulirati taj dio cijene. Stoga pozivamo sve mještane Općine Gornja Vrba da odvajaju otpad i da u crnu kantu za komunalni otpad stavljaju samo ono što se ne može odvojiti, a čime će si omogućiti smanjenje količine komunalnog otpada, a samim time smanjiti broj mjesečnog odvoza otpada i regulirati cijenu odvoza u odnosu na maksimalnu cijenu.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija