Opcinsko vijece


Opcinsko vijece je predstavnicko tijelo gradana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
Opcinsko vijece opcine Gornja Vrba ima 13 clanova. Mandat clana predstavnickog tijela jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave izabranog na redovnim izborima traje cetiri godine.

 

Predstavnicko tijelo:
     1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
     2. donosi odluke i druge opce akte kojima ureduje pitanja iz samoupravnog djelokruga  jedinice lokalne samouprave,
     3. osniva radna tijela, bira i razrješuje clanove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe odredene zakonom, drugim propisom ili statutom,
     4. ureduje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
     5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
     6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavnickog tijela.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija