Opcinska uprava

Temeljem cl. 49. Statuta Opcine Gornja Vrba, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel, za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opcine Gornja Vrba, utvrdenih Zakonom i Statutom.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela ureden je Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela opcine Gornja Vrba (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 3/08, 18/09).
Upravnim odjelom upravlja procelnik/procelnica koje na temelju javnog natjecaja imenuje Opcinski nacelnik.
Upravno tijelo u oblastima za koje je ustrojeno i u okviru djelokruga utvrdenog gore navedenom Odlukom, neposredno izvršava i nadzire provodenje opcih i pojedinacnih akata tijela Opcine te u slucaju neprovodenja opceg akta poduzima propisane mjere.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, odgovoran je Opcinskom nacelniku.

Procelnica Jedinstvenog upravnog odjela je Marica Pavlovic, dipl.iur.
Voditelj odjela za financije i proracun je Dario Jednobrkovic, dipl.oec.
Administrativni tajnik je Lidija Resanovic.
Spremacica je Marica Rajkovaca.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija