Općinska uprava

Temeljem čl. 49. Statuta Općine Gornja Vrba, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel, za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Gornja Vrba, utvrđenih Zakonom i Statutom.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređen je Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Gornja Vrba (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 3/08, 18/09).
Upravnim odjelom upravlja pročelnik/pročelnica koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.
Upravno tijelo u oblastima za koje je ustrojeno i u okviru djelokruga utvrđenog gore navedenom Odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, odgovoran je Općinskom načelniku.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela je Marica Pavlović, dipl.iur.
Voditelj odjela za financije i proračun je Dario Jednobrković, dipl.oec.
Administrativni tajnik je Lidija Resanović.
Spremačica je Marica Rajkovača.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija